Началопредучилище числа 1 фигури 1 измерване числа 2 фигури 2 тела числа 3 фигури 3 функции преобразувания статистика приложни пъзели игри изкуство

Публикации, в които се цитира/използва
Виртуалният училищен кабинет по математика

Кендеров, П.С. (2022). Mathematics competitions: an integral part of the educational process. ZDM Mathematics Education, DOI:https://doi.org/10.1007/s11858-022-01348-4

Кендеров, П, Чехларова, Т. (2021). Подготовка за състезания по математика с компютър в 11. - 12. клас. Тонедико, София, ISBN:978-619-91492-4-9, 32.

Кендеров, П, Чехларова, Т. (2021). Подготовка за състезания по математика с компютър в 7. - 8. клас. Тонедико, София,ISBN:978-619-91492-3-2, 32.

Чехларова, Т, П. Кендеров. (2021). Подготовка за състезания по математика с компютър в 3. - 4. клас. Тонедико, София, ISBN:978-619-91492-2-5, 32.

Chehlarova, T. (2021). “The Source of Life” in Bishop’s Basilica of Philippopolis in the Context of STEAM. Математика и информатика, 64, 6, Аз-буки, ISSN:1314–8532, DOI:https://doi.org/10.53656/math2021-6-4-the, 598-607

Chehlarova, T, M. Valkov. (2021). Game With Vertical Axis Of Symmetry In A Rectangular Board. Symmetry: Culture and Science, 32, 2, Symmetrion, ISSN:0865-4824, DOI: https://doi.org/10.26830/symmetry_2021_2_285, 285-288

Chehlarova, T. (2021). Auxiliary Files For Tasks With Symmetries Of A Square In The Online Competition “Viva Mathematics With Computer”. Symmetry: Culture and Science, 32, 4, Symmetrion, ISSN:0865-4824, DOI:https://doi.org/10.26830/symmetry_2021_4_479, 479-487

Chehlarova, T. (2021). Game With Center Of Central Symmetry In The Plane. Symmetry: Culture and Science, 32, 2, Symmetrion, ISSN:0865-4824, DOI:https://doi.org/10.26830/symmetry_2021_2_277, 277-280

Чехларова, Т. (2021). Пропедевтика на геометрични преобразувания чрез откриване на разлики. Педагогика, 93, 3, Аз-буки, ISSN:0861–3982, 334-341

Chehlarova, N, Chehlarova, T. (2021). Computer Model For Self-Preparation For Playing With Dominoes “Axes Of Symmetry”. Symmetry: Culture and Science, 32, 2, Symmetrion,ISSN:0865-4824, DOI:https://doi.org/10.26830/symmetry_2021_2_281, 281-284

Кендеров, П., Чехларова, Т. & Гачев. Г. (2021). Онлайн състезание “VIVA Математика с компютър”. Математика и информатика. 64(1), 36 – 51.

Chehlarova, T., K. Chehlarova. (2020). Managing Pepper’s Ghost Illusion Using Intelligent Methods. 2020 IEEE 10th International Conference on Intelligent Systems (IS), IEEE, 415-420. ISSN:1541-1672, DOI:10.1109/IS48319.2020.9199846

Чехларова, Т. (2020). Ресурси за самопроверка във Виртуалния училищен кабинет по математика. Педагогика. 92(2), 168 – 179. ISSN:0861–3982

Chehlarova, Т. (2019). Op Art in Mathematics Education or Counting of Quadrilaterals. Pedagogika-Pedagogy, 91(1), 8-16. [In Bulgarian]. ISSN:0861–3982

Chehlarova, T. (2019). Mathematical Tournament “Domino Fractions” as an Event at Stem Discovery Week. Pedagogika-Pedagogy, 91(3), 418-428. [In Bulgarian]. ISSN:0861–3982

Чехларова Т. (2019). Подготовка за математически пърформанс „Правилни звездни многоъгълници“. Сборник от трудови од Меѓународна конференција за образованието по математика, физика и сродни науки Скопје, 27-28 септември, ДФРМ, 34-43. ISSN:978-608-4711-09-4

Кендеров, П, Т. Чехларова. Използване на помощните файлове в онлайн състезанието “VIVA Математика с компютър”. Макрос, 2020, 130 с.

Петър Кендеров, Тони Чехларова. ОПТИМАЛНИ КОНИЧНИ СЪДОВЕ - Изследвания с динамични конструкции; Издателство Макрос 2000; ISBN 978-954-561-462-0; e-book ISBN 978-954-561-463-7

Radoslav Yoshinov, Toni Chehlarova, Monka Kotseva. The e-Facilitator as a Key Player for Interactive Dissemination of STEAM Resources for e-Learning via Webinar In: Auer M.E., Tsiatsos T. (eds) Internet of Things, Infrastructures and Mobile Applications. IMCL 2019. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1192. Springer, Cham. ISBN 978-3-030-49931-0, Online ISBN 978-3-030-49932-7

Чехларова T., Коцева М., Петков И.& Цвятков Д. 2019, УЕБИНАРЪТ В ПОДКРЕПА НА STEAM ОБУЧЕНИЕТО В КЛАС, Е-списание „Педагогически форум“ бр. 3, ISSN: 1314-7986, DOI: 10.15547/PF.2019.018

Чехларова, T. 2019. СБОРНИК ОТ РАБОТНИ ЛИСТОВЕ „ОБИКНОВЕНИ ДРОБИ“ Издателство: Макрос, ISBN 978-954-702-107-5

Чехларова, T. 2020. СБОРНИК ОТ РАБОТНИ ЛИСТОВЕ „ЗЛАТНИ ФИГУРИ“ Макрос 2000, ISBN 978-954-561-493-4

Чехларова, T., Кендеров, П. 2020. ПОДГОТОВКА ЗА СЪСТЕЗАНИЯ ПО МАТЕМАТИКА С КОМПЮТЪР В 5. - 6. КЛАС, (помагало за учители), Регалия 6, ISBN 978-954-745-319-7

Кендеров, П., Чехларова, T. 2020. ПОДГОТОВКА ЗА СЪСТЕЗАНИЯ ПО МАТЕМАТИКА С КОМПЮТЪР В 9. - 10. КЛАС, (помагало за учители), Регалия 6, ISBN 978-954-745-321-0

Kenderov P., (2018). Powering Knowledge Versus Pouring Facts. In: Kaiser G., Forgasz H., Graven M., Kuzniak A., Simmt E., Xu B. (eds) Invited Lectures from the 13th International Congress on Mathematical Education. ICME-13 Monographs. Springer, Cham, pp 289-306.

Тони Чехларова, Т. 2018. Използване на дигитално учебно съдържание в началното образование (помагало за учители). Макрос 2000. ISBN 978-954-561-454-5 ISBN 978-954-561-455-2 online

Chehlarova, T., G. Gachev, P. Kenderov, E. Sendova., A Virtual School Mathematics Laboratory. V-та Национална конференция по електронно обучение. Русе, 16-17. 06.2014. pp.146-151, ISBN 978-954-712-611-4

Kenderov, P., T. Chehlarova, E. Sendova. (2015) A Virtual Mathematics Laboratory in support of educating educators in inquiry-based style. IN: Katja Maaß and all(Editors) Conference Proceedings in Educating the educators: Рр. 167-176 ISBN 978-3-942197-85-4 15 -16 December 2014 in Essen, Germany

Анкети за учители, ученици и родители СТЕПЕН НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТ И УМОРА ПРИ ПОДГОТОВКАТА ЗА (И ПРИ ПРОВЕЖДАНЕТО НА) ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА 16-20 МАРТ 2020 Г.

Chehlarova, T., E.  Sendova. Developing communication competences in the context of mathematics education. Ohrid. 2014. ISBN 978-9989-646-69-0 р. 127-135

Chehlarova, T., E. Sendova. Finding geometric patterns as a game of dynamic explorations. Scientia iuvenis, Book of Scientific Papers, Scientific guarantee: prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc. Slovak republic, Constantine the Philosopher University in Nitra, 2013, pp. 487-494  ISBN 978-80-558-0390-6

 Chehlarova, T., K. Chehlarova. Photo-pictures and dynamic software or about the motivation of the art-oriented students. In International Journal for Technology in Mathematics Education. vol.21, n1, Plymouth, England, 2014. ISSN 1744-2710

Chehlarova, T., P. Kenderov, E. Sendova. Achievements and Problems in the In-service Teacher Education in Inquiry Based Style. Proceedings of the National Conference on "Education and Research in the Information Society". Plovdiv. May. 2015. 021p-030p ISSN1314-0752 http://hdl.handle.net/10525/2442

Ivanova, K., E. Sendova, T. Chehlarova. Bulgarian Trace in Scientix. Proceedings of the National Conference on "Education and Research in the Information Society". Plovdiv. May. 2015. 011p-020p ISSN1314-0752 http://hdl.handle.net/10525/2441

Kenderov, P.,  Chehlarova, T., Sendova, E. A Web-based Mathematical Theme of the Month, Mathematics Today, vol. 51, no. 6, pp. 305-309 ISSN 1361-2042

Kenderov, P., T. Chehlarova Extending The Class Of Mathematical Problems Solvable In School Serdica J. Computing 9 (2015), No. 3–4, 191–206 Serdica Journal of Computing Bulgarian Academy of Sciences Institute of Mathematics and Informatics

Sendova, E., T. Chehlarova, Kenderov.P. Two Recent Events in Bulgaria in the Frames of SCIENTIX. 45. Пролетна математическа конференция на СМБ, С., 2016. с.278-285  ISSN 1313-3330

Sendova, E., T. Chehlarova. Enriching the mathеmatics resources of the Scientix2 repository: a Bulgarian approach to the many levels of the inquiry based learning, 29-31.03.2014, Thessalonica, GREECE, The 6th International Mathematical Week (Η 6η Διεθνής Μαθηματική Εβδομάδα διεξάγεται)

Sendova, E., T. Chehlarova. Studying fine-art compositions by means of dynamic geometry constructions. Scientia iuvenis, Book of Scientific Papers, Scientific guarantee: prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc. Slovak republic, Constantine the Philosopher University in Nitra, 2013, pp. 495-502  ISBN 978-80-558-0390-6

Zehetmeier, S., M. Piok, K. Holler, P. Kenderov, T. Chehlarova, E. Sendova, C. Gehring, V. Ulm. (2015) Concepts for In-Service Mathematics Teachet Education:Examples from Europe. In: C. Gehring, F.Ulm (ed)Developing Key Competences by Mathematics Education. 2015. ISBN 978-3-00-051067-0  University of Bayreuth, Germany  pp23-33

Кендеров, П., Т. Чехларова, Г. Гачев. Изследователски подход в математическото образование (помагало за обучение на обучители) София, Макрос, 2015. ISBN 978-954-561-367-8

Петър Кендеров, Тони Чехларова, Евгения Сендова Изследователският подход в образованието по математика //Дидактически основи на изследователския подход в обучението. Том 1 - Благоевград: Универс. изд-во "Неофит Рилски", 2014 г., ISBN 978-954-680-947-6, с. 11-17

Чехларова, Т.  Изучаване на математика с динамични конструкции в началното училище. (помагало за учители). София, Макрос, 2016. ISBN 978-954-561-404-0

Чехларова, Т. Изследователски подход в началното математическо образование (помагало за обучение на обучители) София, Макрос, 2016. ISBN 978-954-561-412-5

Чехларова, Т. Изследователският подход в обучението по математика с използване на динамични образователни среди (помагало за учители). София, Макрос, 2015. ISBN 978-954-561-373-9

Чехларова, Т., Е. Сендова. Математическият пърформанс – социална игра или образователна технология. 42 Пролетна математическа конференция на СМБ, С., 2013. с. 159-166 ISSN 1313-3330

Чехларова, Т., Н. Чехларова. Динамични композиции в стил Анди Уорхол. В: Педагогически форум. Тракийски университет, ДИПКУ, Стара Загора, бр.2. 2013.с. 56-62  ISSN 1314-7986

Чехларова, Т., Формиране на математическа и дигитална компетентност чрез творчество в стил Мондриан. В: ИКТ в библиотечно-информационните науки, образованието и културното наследство Сборник с научни доклади и съобщения от Национална научна конференция в чест на 70 години от създаването на ЮНЕСКО и 65-та годишнина на УниБИТ, 29 май 2015 г., УниБИТ, София Съставители: Таня Тодорова, Евгения Ковачева, Румен Николов. София, 2015 Издателство „За буквите – О писменехь” с.263-272   ISBN 978-619-185-164-5

Кендеров, П. ДОБРИ ПРАКТИКИ В ОБРАЗОВАНИЕТО... ЗА РАЗВИВАНЕ НА КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ - предговор, Издателство Макрос 2015, ISBN 978-954-561-389-0, стр. 7-11

Ангелова, Р. Паркетиране на равнината или диалози на математиката с изкуството, Издателство Макрос 2015, ISBN 978-954-561-389-0, стр. 7-11

Браухле, М. Всичко започна с едно стихотворение и завърши с много усмивки, Издателство Макрос 2015, ISBN 978-954-561-389-0, стр. 12-15

Вълкова, Д. Визуални феномени - интерактивно приложение на динамичен софтуер в училище, Издателство Макрос 2015, ISBN 978-954-561-389-0, стр. 16-21

Зарева, Ц. Сечения и сенки с AutoCAD в дескриптивната геометрия, Издателство Макрос 2015, ISBN 978-954-561-389-0, стр. 22-28

Илиева, Р. Моделиране на калейдоскоп, Издателство Макрос 2015, ISBN 978-954-561-389-0, стр. 29-31

Кокинова, С. Предизвикателства в четириъгълник или експерименти по математика - защо не! Издателство Макрос 2015, ISBN 978-954-561-389-0, стр. 32-35

Коцева, М. Интерактивност чрез Excel, Издателство Макрос 2015, ISBN 978-954-561-389-0, стр. 36-40

Кунчева, Д. С мишка в ръка, Издателство Макрос 2015, ISBN 978-954-561-389-0, стр. 41-45

Куюмджиева, Б. Така го усещам, Издателство Макрос 2015, ISBN 978-954-561-389-0, стр. 46-49

Пенчева, Г. Малките математици опазват природата, Издателство Макрос 2015, ISBN 978-954-561-389-0, стр. 50-54

Петков, И. За общуването и изследователския подход в часовете по ИТ, Издателство Макрос 2015, ISBN 978-954-561-389-0, стр. 55-60

Стефанова, Е. Всичко започна с триъгълника на Паскал, Издателство Макрос 2015, ISBN 978-954-561-389-0, стр. 61-66

Стоянова, Н., Раданов Р. Как да използваме остатъка при деление, Издателство Макрос 2015, ISBN 978-954-561-389-0, стр. 67-71

Христозова, Н. Геометрия и моден дизайн, Издателство Макрос 2015, ISBN 978-954-561-389-0, стр. 72-74

Цветкова, Н. Динамична математика с GeoGebra, Издателство Макрос 2015, ISBN 978-954-561-389-0, стр. 75-77

Цвятков, Д. Симетричните функции в помощ на физичните явления, Издателство Макрос 2015, ISBN 978-954-561-389-0, стр. 78-82

Gortcheva, I. Visualizing mathematical word problems, Издателство Макрос 2015, ISBN 978-954-561-389-0, стр. 83-88

Уебинари

Инструкция за влизане във Виртуалната стая за уебинари LT_IMI, чрез Adobe Connect


Видеозапис 12.02.2019

   


Видеозапис 13.02.2019


Видеозапис 27.02.2019

   


Видеозапис 14.05.2019

Презентации

   

Използване на робот в STEAM образованието

   


Използване на робот в STEAM образованието

   

Петдесета Юбилейна пролетна конференция на СМБ, 1-5 септември 2021 г.

   


Петдесета Юбилейна пролетна конференция на СМБ, 1-5 септември 2021 г.

   

Петдесета Юбилейна пролетна конференция на СМБ, 1-5 септември 2021 г.

   


Петдесета Юбилейна пролетна конференция на СМБ, 1-5 септември 2021 г.

   

25 юни 2021
Технологии за STEAM образование

   


Технологии за STEAM образование

   

11 май 2021
Мозайките в Епископската базилика на Филипопол в контекста на STEAM (2 част)

   

10 юни 2021
Технологии за STEAM образование

   

08 май 2021
Квалификационен курс „STEAM ресурси в платформата Scientix“ Част 2

   

07 май 2021
Мозайките в Епископската базилика на Филипопол в контекста на STEAM

   

08 май 2021
STEAM ресурси в платформата Scientix

   

10 май 2021
„Изворът на живота“ в Епископската базилика на Филипопол в контекста на STEAM

23.10.2019 Webinar със свободен достъп
Програма Образование с наука
Изследователски подход в STEAM образованието

   

21.08.2020 Webinar със свободен достъп
Програма Образование с наука
Да наблюдаваме и мислим

14.05.2019 Webinar
Дигитални и материални ресурси в подкрепа на изследователския подход в математическото образование (с акцент върху дробни числа)

   

11.10.2019 Webinar
Програма Образование с наука
Изследователски подход в STEAM образованието

   

27.02.2019 Webinar
Костенуркова геометрия чрез блоково програмиране - Стъпка по стъпка

   

27.02.2019 Webinar
Костенуркова геометрия чрез блоково програмиране

   

12.02.2019 Webinar
Математика за живота

   

13.02.2019 Webinar
VIVA Математика с компютър

   

28-29.06.2018 София Тех Парк

   

07.11.2018 г.

   

Постери

Постер сесия QED’17: ДЕЦАТА В ДИГИТАЛНАТА ЕРА
20-21 Септември 2017, София

Петър Кендеров,
Тони Чехларова

VIVA Математика
Петър Кендеров,
Тони Чехларова

Изследвания c пентамино
Тони Чехларова

Мария Стоилова
ЧНУ “Питагор“

Средно училище "Иван Вазов"
Динко Цвятков

Иван Петков

125 СОУ "Б. Пенев"
Кремлина Черкезова

ОУ “Райна Княгиня“, Пловдив
Славка Джурджева

Обикновени дроби
Мария Браухле

Квадратни функции
Мария Браухле

73 СУ "Владислав Граматик"
Ели Стефанова

Квадрат N
Нели Христозова

Игра "Комбинация 9"
Георги Гачев

Изследователска лаборатория
за всеки ученик
Румяна Ангелова

Технологиите в древноста
Монка Коцева

Намиране на хвърлената сянка върху μ и π на права пресечена призма с основа в μ
Стъпки в AutoCAD-3D за намиране на хвърлената сянка върху μ и π на права пресечена призма с основа в μ
Намиране на хвърлената сянка върху μ и ν на прав пресечен цилиндричен слой с основа в μ