Началопредучилище числа 1 фигури 1 измерване числа 2 фигури 2 тела числа 3 фигури 3 функции преобразувания статистика приложни пъзели игри изкуство

Заглавие Квадратна функция от вида `f(x)=a(x-q)^2+p`
Kлас 9. клас, 10. клас, 11. клас, 12. клас
Продължителност 2 ч.
Раздел функции
Бележки За динамичните файлове се използва Geogebra и/или Java
Спонсор Фондация Еврика, Асоциация на индустриалния капитал в България
Автор Мария Браухле

Задача 1. Направете предположение за това как влияе параметърът a върху положението на графиката на функцията `g(x)=ax^2`, `a>=0` спрямо графиката на функцията `f(x)=x^2`. Опитайте се да отговорите на следните въпроси:

а) Какво ще е положението на `g(x)` спрямо координатните оси и `f(x)`?

б) Къде ще се намира върхът на `g(x)` спрямо върха на `f(x)`?

в) Кои са минималните и максималните стойности на `g(x)`?

г) Какво ще е положението на `g(x)` спрямо `f(x)`, взависимост от a?

Запишете Вашите предположения в тетрадката си.

 

Задача 2. Използвайте следващия файл, за да проверите Вашите предположения. Запишете изводите в тетрадката си.

 

Задача 3. Направете предположения за това, как ще изглежда графиката на `f(x)=-x^2` и как ще влияе параметърът a върху положението на графиката на `g(x)=ax^2`, `a<=0` спрямо положението на графиката на `f(x)=-x^2`. Опитайте се да отговорите на следните въпроси:

а) Какво ще е положението на `g(x)` спрямо координатните оси и `f(x)`?

б) Къде ще се намира върхът на `g(x)` спрямо върха на `f(x)`?

в) Кои са минималните и максималните стойности на `g(x)`?

г) Какво ще е положението на `g(x)` спрямо `f(x)`, взависимост от a?

Запишете Вашите предположения в тетрадката си.

 

Задача 4. Използвайте следващия файл, за да проверите Вашите предположения. Запишете изводите в тетрадката си.

Направете обобщени изводи за влиянието на параметъра а върху графиката на функцията `g(x)=ax^2`, при `a\in\mathbb{R}`. Запишете изводите в тетрадката си.

 

Задача 5. Направете предположение за това как влияе параметърът p върху положението на графиката на функцията `g(x)=x^2+p` спрямо графиката на функцията `f(x)=x^2`. Опитайте се да отговорите на следните въпроси:

а) Какво ще е положението на `g(x)` спрямо координатните оси и `f(x)`?

б) Къде ще се намира върхът на `g(x)` спрямо върха на `f(x)`?

в) Кои са минималните и максималните стойности на `g(x)`?

г) Какво ще е положението на `g(x)` спрямо `f(x)`, взависимост от p?

Запишете Вашите предположения в тетрадката си.

 

Задача 6. Използвайте следващия файл, за да проверите Вашите предположения. Запишете изводите в тетрадката си.

 

Задача 7. Направете предположение за това как влияе параметърът q върху положението на графиката на функцията `g(x)=(x-q)^2` спрямо графиката на функцията `f(x)=x^2`. Опитайте се да отговорите на следните въпроси:

а) Какво ще е положението на `g(x)` спрямо координатните оси и `f(x)`?

б) Къде ще се намира върхът на `g(x)` спрямо върха на `f(x)`?

в) Кои са минималните и максималните стойности на `g(x)`?

г) Какво ще е положението на `g(x)` спрямо `f(x)`, взависимост от q?

Запишете Вашите предположения в тетрадката си.

 

Задача 8. Използвайте следващия файл, за да проверите Вашите предположения. Запишете изводите в тетрадката си.

 

 

Задача 9. Направете предположения за влиянието на  параметрите a, p и q върху положението на графиката на функцията `g(x)=a(x-q)^2+p` спрямо графиката на функцията `f(x)=x^2`. Къде ще се намира върхът на `g(x)` спрямо върха на `f(x)`?

Запишете Вашите предположения в тетрадката си.

 

Задача 10. Използвайте следващия файл, за да проверите Вашите предположения. Запишете изводите в тетрадката си.

 

 

Задача 11. Направете предположения за това как ще изглеждат графиките на следните функции:

а) `f(x) = \frac{1}{2}x^2`;

б) `f(x) = x^2+3`;

в) `f(x) = (x-3)^2`;

г) `f(x) = (x+3)^2+2`;

д) `f(x) = 5(x-1)^2-3`.

Използвайте следващия файл, за да проверите Вашите предположения. Преместете синята графика и проверете предположението си чрез въвеждане на съответната функция в полето „Входни данни“.