Парабола (квадратна функция)

Премести точка М така, че MF да е равно на разстоянието от M до правата. Аналогично премести и останалите точки (без F).