Вписан квадрат (4;6)

Направете хипотеза за геометричното място на центровете на правилните четириъгълници, вписани в правилен шестоъгълник.