Вписан многоъгълник (3;5)

Направете хипотеза за геометричното място на центровете на правилните триъгълници, вписани в правилен петоъгълник.