Вписан триъгълник (3;3)

Направете хипотеза за геометричното място на центровете на правилните триъгълници, вписани в правилен триъгълник.