Максимално лице

Точките M и N лежат на страната AB на триъгълник ABC така, че AM=BN. Перпендикулярите към AB през M и N пресичат някоя от другите две страни на триъгълника съответно в точките F и G.
Намерете възможно най-голямото лице на четириъгълника MNGF, ако AB=11,75 см, а градусните мерки на ъглите ВАС и ABC са съответно 60° и 40°.