Декартова координатна система

Премести върха B на триъгълника ABC така, че лицето да се увеличи с 1 кв. ед.