Началопредучилище числа 1 фигури 1 измерване числа 2 фигури 2 тела числа 3 фигури 3 функции преобразувания статистика приложни пъзели игри изкуство

Публикации, в които се цитира/използва
Виртуалният училищен кабинет по математика

Kenderov P., (2018). Powering Knowledge Versus Pouring Facts. In: Kaiser G., Forgasz H., Graven M., Kuzniak A., Simmt E., Xu B. (eds) Invited Lectures from the 13th International Congress on Mathematical Education. ICME-13 Monographs. Springer, Cham, pp 289-306.

Тони Чехларова, Т. 2018. Използване на дигитално учебно съдържание в началното образование (помагало за учители). Макрос 2000. ISBN 978-954-561-454-5 ISBN 978-954-561-455-2 online

Chehlarova, T., G. Gachev, P. Kenderov, E. Sendova., A Virtual School Mathematics Laboratory. V-та Национална конференция по електронно обучение. Русе, 16-17. 06.2014. pp.146-151, ISBN 978-954-712-611-4

Kenderov, P., T. Chehlarova, E. Sendova. (2015) A Virtual Mathematics Laboratory in support of educating educators in inquiry-based style. IN: Katja Maaß and all(Editors) Conference Proceedings in Educating the educators: Рр. 167-176 ISBN 978-3-942197-85-4 15 -16 December 2014 in Essen, Germany

Chehlarova, T., E.  Sendova. Developing communication competences in the context of mathematics education. Ohrid. 2014. ISBN 978-9989-646-69-0 р. 127-135

Chehlarova, T., E. Sendova. Finding geometric patterns as a game of dynamic explorations. Scientia iuvenis, Book of Scientific Papers, Scientific guarantee: prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc. Slovak republic, Constantine the Philosopher University in Nitra, 2013, pp. 487-494  ISBN 978-80-558-0390-6

 Chehlarova, T., K. Chehlarova. Photo-pictures and dynamic software or about the motivation of the art-oriented students. In International Journal for Technology in Mathematics Education. vol.21, n1, Plymouth, England, 2014. ISSN 1744-2710

Chehlarova, T., P. Kenderov, E. Sendova. Achievements and Problems in the In-service Teacher Education in Inquiry Based Style. Proceedings of the National Conference on "Education and Research in the Information Society". Plovdiv. May. 2015. 021p-030p ISSN1314-0752 http://hdl.handle.net/10525/2442

Ivanova, K., E. Sendova, T. Chehlarova. Bulgarian Trace in Scientix. Proceedings of the National Conference on "Education and Research in the Information Society". Plovdiv. May. 2015. 011p-020p ISSN1314-0752 http://hdl.handle.net/10525/2441

Kenderov, P.,  Chehlarova, T., Sendova, E. A Web-based Mathematical Theme of the Month, Mathematics Today, vol. 51, no. 6, pp. 305-309 ISSN 1361-2042

Kenderov, P., T. Chehlarova Extending The Class Of Mathematical Problems Solvable In School Serdica J. Computing 9 (2015), No. 3–4, 191–206 Serdica Journal of Computing Bulgarian Academy of Sciences Institute of Mathematics and Informatics

Sendova, E., T. Chehlarova, Kenderov.P. Two Recent Events in Bulgaria in the Frames of SCIENTIX. 45. Пролетна математическа конференция на СМБ, С., 2016. с.278-285  ISSN 1313-3330

Sendova, E., T. Chehlarova. Enriching the mathеmatics resources of the Scientix2 repository: a Bulgarian approach to the many levels of the inquiry based learning, 29-31.03.2014, Thessalonica, GREECE, The 6th International Mathematical Week (Η 6η Διεθνής Μαθηματική Εβδομάδα διεξάγεται)

Sendova, E., T. Chehlarova. Studying fine-art compositions by means of dynamic geometry constructions. Scientia iuvenis, Book of Scientific Papers, Scientific guarantee: prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc. Slovak republic, Constantine the Philosopher University in Nitra, 2013, pp. 495-502  ISBN 978-80-558-0390-6

Zehetmeier, S., M. Piok, K. Holler, P. Kenderov, T. Chehlarova, E. Sendova, C. Gehring, V. Ulm. (2015) Concepts for In-Service Mathematics Teachet Education:Examples from Europe. In: C. Gehring, F.Ulm (ed)Developing Key Competences by Mathematics Education. 2015. ISBN 978-3-00-051067-0  University of Bayreuth, Germany  pp23-33

Кендеров, П., Т. Чехларова, Г. Гачев. Изследователски подход в математическото образование (помагало за обучение на обучители) София, Макрос, 2015. ISBN 978-954-561-367-8

Петър Кендеров, Тони Чехларова, Евгения Сендова Изследователският подход в образованието по математика //Дидактически основи на изследователския подход в обучението. Том 1 - Благоевград: Универс. изд-во "Неофит Рилски", 2014 г., ISBN 978-954-680-947-6, с. 11-17

Чехларова, Т.  Изучаване на математика с динамични конструкции в началното училище. (помагало за учители). София, Макрос, 2016. ISBN 978-954-561-404-0

Чехларова, Т. Изследователски подход в началното математическо образование (помагало за обучение на обучители) София, Макрос, 2016. ISBN 978-954-561-412-5

Чехларова, Т. Изследователският подход в обучението по математика с използване на динамични образователни среди (помагало за учители). София, Макрос, 2015. ISBN 978-954-561-373-9

Чехларова, Т., Е. Сендова. Математическият пърформанс – социална игра или образователна технология. 42 Пролетна математическа конференция на СМБ, С., 2013. с. 159-166 ISSN 1313-3330

Чехларова, Т., Н. Чехларова. Динамични композиции в стил Анди Уорхол. В: Педагогически форум. Тракийски университет, ДИПКУ, Стара Загора, бр.2. 2013.с. 56-62  ISSN 1314-7986

Чехларова, Т., Формиране на математическа и дигитална компетентност чрез творчество в стил Мондриан. В: ИКТ в библиотечно-информационните науки, образованието и културното наследство Сборник с научни доклади и съобщения от Национална научна конференция в чест на 70 години от създаването на ЮНЕСКО и 65-та годишнина на УниБИТ, 29 май 2015 г., УниБИТ, София Съставители: Таня Тодорова, Евгения Ковачева, Румен Николов. София, 2015 Издателство „За буквите – О писменехь” с.263-272   ISBN 978-619-185-164-5

Постери

Постер сесия QED’17: ДЕЦАТА В ДИГИТАЛНАТА ЕРА
20-21 Септември 2017, София

Петър Кендеров,
Тони Чехларова

VIVA Математика
Петър Кендеров,
Тони Чехларова

Изследвания c пентамино
Тони Чехларова

Мария Стоилова
ЧНУ “Питагор“

Средно училище "Иван Вазов"
Динко Цвятков

Иван Петков

125 СОУ "Б. Пенев"
Кремлина Черкезова

ОУ “Райна Княгиня“, Пловдив
Славка Джурджева

Обикновени дроби
Мария Браухле

Квадратни функции
Мария Браухле

73 СУ "Владислав Граматик"
Ели Стефанова

Квадрат N
Нели Христозова

Игра "Комбинация 9"
Георги Гачев

Изследователска лаборатория
за всеки ученик
Румяна Ангелова

Технологиите в древноста
Монка Коцева

Презентации

   

       

       
Намиране на хвърлената сянка върху μ и π на права пресечена призма с основа в μ
Стъпки в AutoCAD-3D за намиране на хвърлената сянка върху μ и π на права пресечена призма с основа в μ
Намиране на хвърлената сянка върху μ и ν на прав пресечен цилиндричен слой с основа в μ