Тони Чехларова
ИМИ-БАН
Ръководител секция “Образование по математика и информатика”
www.math.bas.bg/omi/toni/
Петър Кендеров
Председател на УС на СМБ
Секция “Изследване на операциите”
Евгения Сендова
ИМИ-БАН
Секция “Образование по математика и информатика”
Георги Гачев
ИМИ-БАН
Секция “Образование по математика и информатика”