Лице

Във вътрешността на квадрат ABCD е построен квадрат NPQR със страни, успоредни на съответните страни на ABCD. Ако AB:NP=1:5 , намерете отношението на лицата на ABCD и NBQD.