(8;8к+4)

Направете хипотеза за геометричното място на центровете на правилните осмоъгълници, вписани в правилни 8к+4 ъгълници.