Успоредник

DM и BN са височини на успоредник ABCD и M e от правата AB, а N - от правата CD. Aкo AN пресича DM в точка P, а CM пресича BN в точка Q, какъв е видът на четириъгълник MQNP.