Звезди

Наблюдавай звездите. Опитай се да откриеш кога звезда се получава с непрекъсната линия и кога – от няколко фигури.

Един начин за записване на звездите е (n; k), където n и k са използваните горе. Звезда (5; 2) се нарича пентаграм. Какво е другото име на звезда (4; 1)? А на (3; 1)? На (6; 1)? Сравни звезди (6;2) и (6;4). Построй две звезди с различен запис, но еднакви по форма. Направи предположение за още няколко такива двойки звезди. Обоснови.


Toni Chehlarova d15122